مجموعه آزمون های آزمایشی حضوری و اینترنتی

برای شرکت در آزمون سمپل ثبت نام نمایید

آزمون سمپل آیلتس جنرال و آکادمیک

آزمون سمپل آیلتس جنرال و آکادمیک
در صورت انصراف از شرکت در آزمون مبلغ واریزی عودت نخواهد شد